top of page
Search

Finansavisen.no - Women Investor Network leter etter investeringslystne kvinner


– WIN er også et nettverk der kvinner kan lære av hverandre, evaluere investeringsmuligheter og investere sammen. Alle som deltar på kurset er automatisk medlem av nettverket i et år. 

Med seg har WIN fått Silicon Valley-investor Sharon Vosmek og hennes globale organisasjon Astia, som også vil delta i åpningen av programmet. 


Mestringsfølelse

– Hvorfor er det behov for et slikt kurs? 

Det er et faktum at norske kvinner investerer langt mindre enn menn, og det til tross for at Norge er et land der likestillingen er kommet veldig langt. Jeg tror


en av årsakene kan være at kvinner ikke har så mange rollemodeller på dette området, sier Holter. 


– Men hvorfor trenger man et eget investeringskurs for kvinner? Kan det ikke like godt være for begge kjønn?

Jeg tror at vi kvinner har et større behov for å ha en mestringsfølelse før vi velger å investere i oppstartsselskaper, som jo har en forholdsvis høy risiko. Da er det vesentlig å forstå terminologien og jobbe gjennom temaene, noe vi vil gjøre gjennom ulike workshops i kurset.


Investor på syv uker

Kurset vil gå over syv uker, med ukentlige samlinger med foredrag, workshops, og besøk av flere norske oppstartsselskaper som har hatt suksess. 


Deltakerne vil få mulighet ti å lære av norske og internasjonale eksperter på fagområdet, og hvis situasjonen tillater det, vil vi også ha mingling og champagne, sier hun.  


– Tror du det er mange som er villige til å betale 15.000 kroner for et slikt kurs?

Ja, vi tror det er interesse og behov for dette. Nå får man også rabatt på kurset i august.


Opplegget skiller seg også ut fra andre kurs, fordi vi vil følge opp deltakerne gjennom nettverket. Vi vet at investeringer i oppstarsselskaper er risikofylt, men risikoen kan reduseres gjennom at man gjør det sammen gjennom et nettverk som dette. Dessuten er det det eneste slike kurset i Norge som går på engelsk,  sier hun. Angela Holter kommer opprinnelig fra Florida, men har bodd i Norge de seneste ti årene. 


Flere satser på kvinner

WIN er langt fra alene om å ha kvinner som målgruppe for sin satsing. DNB har hatt den siste tiden hatt en større kampanje under slagordet «Hun investerer», der det er blitt poengtert at nesten 70 prosent av alle aksjeeiere er menn, og 80 prosent av de private aksjeverdiene på Oslo Børs eies av menn. Også gründer Heidi Aven, med satsningen She Invests og She Commuity har satset på å øke andelen kvinnelige investorer. 

Likevel tror Holter det er marked for konseptet. 

– I høst kan vi ikke ha mer enn 40 deltagere på grunn av corona-restriksjonene, men vi håper det kan være flere til neste år, sier hun.

– Hvor store investeringer bør man kunne gjøre for å dra nytte av kurset?

Vi stiller ingen krav til investeringer, og det passer for alle, uansett om man vil investere 20.000 kroner eller 2 millioner, sier hun.

«I vår kommunikasjon fremover kommer vi til å oppfordre kvinner til å ta med seg en venninne/et familiemedlem/kollega, da vi virkelig ønsker å mobilisere kvinnene til å ta del i nettverket, og for å få kvinner til å investere»,  skriver kommunikasjonsansvarlig i WIN, Tanja Schøien, i e-post til Finansavisen. English Version


- WIN is a network where women can learn from each other, evaluate investment opportunities and invest together. Everyone who participates in the course is automatically a member of the network for one year. With it, WIN has brought Silicon Valley investor Sharon Vosmek and her global organization Astia, who will also participate in the opening of the program.


Feeling of mastery

- Why is there a need for such a course?

It is a fact that Norwegian women invest far less than men, despite the fact that Norway is a country where gender equality has come a long way. I think one of the reasons may be that women do not have as many role models in this area, says Holter.


- But why do you need a separate investment course for women? Can it not be just as good for both sexes?

I believe that we women have a greater need to have a feeling of mastery before we choose to invest in start-up companies, which have a relatively high risk. Then it is important to understand the terminology and work through the topics, something we will do through various workshops in the course.


Investor in seven weeks

The course will run over seven weeks, with weekly gatherings with lectures, workshops, and visits by several Norwegian start-up companies that have been successful.


The participants will have the opportunity to learn from Norwegian and international experts in the field, and if the situation allows it, we will also have mingling and champagne, she says.


- Do you think there are many who are willing to pay 15,000 kroner for such a course?

Yes, we think there is interest and need for this. Now you also get a discount on the course in August.


The program also differs from other courses, because we will follow up the participants through the network. We know that investments in start-up companies are risky, but the risk can be reduced by doing it together through a network like this. Besides, it is the only such course in Norway that is taught in English, she says. Angela Holter is originally from Florida, but has lived in Norway for the past ten years.


More bets on women

WIN is far from alone in having women as a target group for its efforts. DNB has recently had a major campaign under the slogan "She invests", where it has been pointed out that almost 70 percent of all shareholders are men, and 80 percent of the private share values ​​on the Oslo Stock Exchange are owned by men. Also founder Heidi Aven, with the investment She Investes and She Commuity has focused on increasing the proportion of female investors.


- Nevertheless, Holter believes there is a market for the concept.

This autumn we can not have more than 40 participants due to the corona restrictions, but we hope there may be more by next year, she says.


- How much investment should one be able to make to benefit from the course?

We make no demands on investments, and it suits everyone, regardless of whether you want to invest 20,000 kroner or 2 million, she says.

"In our communication in the future, we will encourage women to bring a friend / family member / colleague, as we really want to mobilize the women to take part in the network, and to get women to invest," writes the communications manager. in WIN, Tanja Schøien, in e-mail to Finansavisen.214 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page